Waarom keuren?

Waarom een bouwkundige keuring?

Een bouwkundig rapport is GEEN taxatie
Bij een taxatie wordt op basis van een uitgebreid onderzoek door de taxateur de objectieve waarde van een woning uitgedrukt in een geldbedrag. Bij een bouwkundig onderzoek wordt door een bouwkundige onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat van een woning. Het bouwkundig rapport bevat geen indicatie van de waarde van het betreffende object maar een overzicht van de bouwkundige gebreken. En eventueel aangevuld met een indicatie van de kosten voor onderhoud en/of herstel van deze gebreken

Staat en gebruik
Een woning wordt verkocht in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van de ondertekening van de koopakte.
LET OP!! Dat is niet de eigendomsoverdracht (ook wel levering genoemd). De notariële akte wordt meestal op een veel later tijdstip, soms wel enkele maanden, bij de notaris ondertekend. Door inschrijving in het register bij het kadaster is de eigendomsoverdracht (levering, te naam stelling) pas echt een juridisch feit. Zonder bouwkundig rapport kunt u later bij de ondertekening van de notariële akte niet meer aantonen hoe de bouwkundige staat van de woning was ten tijde van de daadwerkelijke koop, die plaats vond op het moment dat u de koopakte ondertekende.

De gekochte woning dient de eigenschappen te bezitten, die voor een normaal gebruik nodig zijn. De verkoper wordt geacht de koper op de hoogte te stellen van gebreken die dit gebruik belemmeren en waarvan hij moet vermoeden dat ze, ook na enig onderzoek voor de koper niet direct kenbaar zijn. Dit geldt in de eerste plaats voor niet direct voor de koper waarneembare gebreken of onvolkomenheden van bouwkundige aard.De verplichting voor de verkoper om een zaak te leveren die de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik ervan nodig zijn, geldt ook voor de mee verkochte roerende zaken. Ook in dat geval geld dat de verkoper de koper moet informeren over gebreken die het normale gebruik belemmeren. Indien de koper reden heeft om te twijfelen, moet hij de verkoper vragen stellen of de mee gekochte zaak onderzoeken, of laten onderzoeken.

Conformiteit
De bepaling dat de afgeleverde woning (zaak) aan de koopovereenkomst moet beantwoorden, wordt de conformiteiteis genoemd ( Burgerlijk Wetboek 7:17 lid 1). Dit betekend dat de koper er van uit mag gaan dat het verkochte de eigenschappen heeft die hij voor een normaal gebruik ervan mag verwachten. Bijvoorbeeld: Een lekkend dak of een niet waterdichte kelder maakt dat deze niet normaal gebruikt kan worden. Op grond van de conformiteiteis kan de verkoper in beginsel schadeplichtig zijn voor verborgen(onzichtbare) gebreken.Daarbij speelt een rol dat enerzijds de verkoper een meldingsplicht heeft en dat anderzijds de koper een onderzoeksplicht heeft. Uit het Burgerlijk Wetboek 3.art.11: Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.(einde art.) In dit kader kan het nut van een bouwkundig rapport die de verkoper en/of koper heeft laten opmaken van groot belang zijn om duidelijkheid te verschaffen bij eventuele calamiteiten, en/of waarde vermindering door achterstallig onderhoud en/of gebreken. En omdat zonder bouwkundig rapport achteraf vaak moeilijk is vast te stellen of de meldingsplicht en/of onderzoeksplicht voldoende zijn nagekomen.
U snapt nu waarom het verstandig is om als verkoper en/of koper van een woning een bouwkeuring uit te laten voeren.